เกษียณ2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการประจำเขต และผู้ตรวจสอบกิจการ
ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด เขต 10 หน่วยจังหวัด 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด สังกัด สพป.บร.เขต 1
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด สังกัด สพป.บร.เขต 2
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด สังกัด สพป.บร.เขต 3
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด สังกัด สพป.บร.เขต 4
สหกรณ์สัญจร เขต 3
สหกรณ์สัญจรพบปะใกล้ชิดสมาชิกอุ่นใจ ประจำปี 2566
26 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม สพป.บร.เขต 3
ประกาศ ผลสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะที่ดินสหกรณ์
การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
กำหนดเขตสรรหา
ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ
ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.สท. รอบ4/2566
โครงการทำบุญเข้าพรรษา ปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
เกษียณ2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการประจำเขต และผู้ตรวจสอบกิจการ
ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด เขต 10 หน่วยจังหวัด 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด สังกัด สพป.บร.เขต 1
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด สังกัด สพป.บร.เขต 2
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด สังกัด สพป.บร.เขต 3
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด สังกัด สพป.บร.เขต 4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาคณะกรรมการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาคณะกรรสมการดำเนินการ
การรับสมัคร ประธาน กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
สหกรณ์สัญจร เขต 1
สหกรณ์สัญจร เขต 3
ประกาศ ผลสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะที่ดินสหกรณ์
การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
กำหนดเขตสรรหา
โครงการพัฒนาทักษาทางวิชาการและทักษะอาชีพเสริม
สหกรณ์สัญจร เขต 4
สหกรณ์สัญจร เขต 2
ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ
ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.สท. รอบ4/2566
โครงการทำบุญเข้าพรรษา  ปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566
ศึกษาดูงาน 17-18มิย66
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร  จำกัด
ประชมฯ ชมรมเจ้าหน้าที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2566
ช่องทางการจ่ายเงินปันผลฯ2566
previous arrow
next arrow
Shadow

สารจากประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด เป็นสถาบันการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษาของ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งปัจจุบันมีทุนดำเนินการ ณ 31 พฤษภาคม 2566 จำนวน 30,462,326,418.04 บาท ในสถานการณ์ปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยสถาบันการเงินต่างๆ ปรับสูงขึ้นเป็นลำดับ สหกรณ์ของเราก็ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้เช่นกัน เพราะสหกรณ์ของเรายังต้องอาศัยแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อนามาบริการให้กับสมาชิก นอกจากนี้ การบริหารสหกรณ์ยังได้รับผลกระทบจากนโยบายกฎระเบียบบางอย่าง เช่น นโยบายหักเงินเดือนข้าราชการ 70/30 สมาชิกที่เกษียณ เงินเดือนลดลง เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการพยายามที่จะหาแนวทางต่างๆ ที่จะทำให้สมาชิกได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เช่น ร่างระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับสมาชิก ทำ MOU กับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและจัดอบรมอาชีพเสริมเพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นต้น ผมขอยืนยันกับสมาชิกอีกครั้งว่า คณะกรรมการดำเนินการจะขับเคลื่อนสหกรณ์ต่อไปอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยยึดมั่น การดำเนินงานในหลักการของสหกรณ์ฯ และถือประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ ขอให้สมาชิกทุกท่าน มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการ

จากวารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ปีที่ 61 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2566
นายประเสริฐ บุญเรือง
ประธานกรรมการ

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ทุกประเภท

อัตราร้อยละ 5.95 ต่อปี

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

อัตราร้อยละ 2.20 ต่อปี

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

อัตราร้อยละ 2.95 ต่อปี

ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ

อัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี


ประกาศสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก

โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะอาชีพเสริมให้แก่สมาช...

โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะใกล้ชิดสมาชิกอุ่นใจ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม สพป.บร.เขต 4

โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะใกล้ชิดสมาชิกอุ่นใจ ประจำปี 2566 ...


วารสารสหกรณ์

วารสารสหกรณ์

No post foundข้อร้องเรียน
ปีบัญชี 2566
(ต.ค.65-ก.ย.66)
ปีบัญชี 2565
(ต.ค.64-ก.ย.65)
ปีบัญชี 2564
(ต.ค.63-ก.ย.64)
ปีบัญชี 2563
(ต.ค.62-ก.ย.63)
ปีบัญชี 2562
(ต.ค.61-ก.ย.62)
ปีบัญชี 2561
(ต.ค.60-ก.ย.61)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน-ณ-วันที่-31-ตุลาคม-2565

Image 1 of 10

1-รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน-ณ-วันที่-31-ตุลาคม-2564

Image 1 of 12ระบบบริการสมาชิกออนไลน์หมายเลขบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ

สมาชิกที่โอนเงินแล้ว 

กรุณาติดต่อการเงิน 

เพื่อแจ้งจุดประสงค์ในการโอนเงินว่า ต้องการฝากเงิน ชำระหนี้ ซื้อหุ้น หรือทำรายการอื่นๆ

โดยแจ้งได้ทาง โทรศัพท์ แฟกซ์ หรือ ทางอีเมล ดังนี้

เบอร์โทรศัพท์ : 044-611581 , 044-612264 , 044-620038 ต่อ 120 (การเงิน)
เบอร์โทรศัพท์มือถื : 086-878-3324
Fax : 044-611581 ต่อ 121
อีเมล : brr-tsc@hotmail.co.th


สาระน่ารู้

ข่าวการศึกษา


กระทรวงเกษตรฯ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
สหกรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
สพป.บร.เขต 1
สพป.บร.เขต 2
สพป.บร.เขต 3
สพป.บร.เขต 4
สพม.32

Loading