ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายชาญชัย   ไชยพิศ
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
นายบุญลือ   ไชยชิต
ผู้ตรวจสอบกิจการ
นายศักดิ์ชัย   สมานชาติ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
นางมรกต   ภู่ประเสริฐ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
นายวินัย   จันทะเมนชัย
เลขานุการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ