ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์  จำกัด

นายสนอง กาญจนการุณ
ผู้จัดการ
นางลดาวัลย์   ยังยิ้ม
รองผู้จัดการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล
ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินลูกหนี้พิเศษ
และฝ่ายกฎหมาย
นางนิลเนตร   ชาลี
รองผู้จัดการ
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ
นางสุกานดา   จันทร์งาม
รองผู้จัดการ
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายบัญชีและพัสดุ
และฝ่ายสวัสดิการ
นางธวัลรัตน์   เสนาวงษ์
รองผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายผู้ช่วยอำนวยการ
และจัดเก็บ

น.ส.มัชชารินทร์   กิจคณะ
หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล
นางกุศลิน   แผ้วพลสง
หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายสวัสดิการ
นางจิตติมา   จันทะสอน
หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ
นางพูนทรัพย์   ปลงรัมย์
หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินลูกหนี้พิเศษ
และกฎหมาย

น.ส.ธิดา   ตั้งฉัตรชัย
หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายผู้ช่วยอำนวยการและจัดเก็บ

นางรชยา   คงสินธนกร
หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางวรวรรณ   อามาตร
หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายบัญชีและพัสดุ
น.ส.จุฑามาศ   ซารัมย์
หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายการเงิน

นายอนุพงศ์ เมิดไธสง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประมวลผล
นางปภาณษา   สหปภาพัฒน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินลูกหนี้พิเศษ
นายชยพล   ดิษยศิริกร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินลูกหนี้พิเศษ
นายเสน่ห์   สร้อยแสง
นิติกร

นายรุ่งทิวา โสภา
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ
อ.ชำนิ
อ.เมือง 13
อ.เมือง 14

น.ส.นภาพร   จันทะเมนชัย
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ
จังหวัด 2
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
น.ส.วิชชุลดา   เดชเจริญ
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ
อ.หนองกี่
อ.หนองหงส์
อ.โนนสุวรรณ
อ.ห้วยราช
นายธนาธร   อนันต์
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ
อ.สตึก
อ.คูเมือง
อ.แคนดง
น.ส.โชติกา   เรืองประโคน
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ

อ.กระสัง
อ.บ้านกรวด
นางจุฬาลักษณ์ บูรณะปัญญา
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ

อ.ลำปลายมาศ
จังหวัด 1
อ.บ้านด่าน
นายพร้อมพล ซารัมย์
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ

อ.นางรอง
อ.เฉลิมพระเกียรติ
น.ส.เกวลิน ตั้งประเสริฐวุฒิ
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ

อ.ประโคนชัย

น.ส.อนันตยา ทาหนองเภา
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ
อ.ละหานทราย
อ.ปะคำ
อ.โนนดินแดง
อ.พลับพลาชัย
น.ส.ปริชมน   ชุบรัมย์
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ
อ.พุทไธสง
อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
อ.นาโพธิ์
พนักงานราชการเขต 1 – 4
นางอมรวรีร์ คำแก้วโชติพันธ์
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ

บำนาญสตึก
บำนาญพุทไธสง
บำนาญบ้านใหม่ไชยพจน์
บำนาญนาโพธิ์
บำนาญคูเมือง
บำนาญแคนดง
น.ส.สุภัทชฎา   มุ่งดี
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ

บำนาญนางรอง
บำนาญหนองกี่
บำนาญหนองหงส์
บำนาญโนนสุวรรณ
บำนาญละหานทราย
บำนาญปะคำ
บำนาญโนนดินแดง
บำนาญเฉลิมพระเกียรติ
น.ส.จีราภรณ์   อะโรคา
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ

บำนาญประโคนชัย
บำนาญกระสัง
บำนาญพลับพลาชัย
บำนาญห้วยราช
บำนาญบ้านกรวด
นางสร้อยทิพย์   สินศิริ
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ

บำนาญเมือง 13
บำนาญชำนิ
บำนาญเมือง 14
น.ส.เพชรรัตน์   แสงพรมชารี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
นายศุภกฤต   นรารัตน์กุล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
น.ส.ชุติกาญจน์   น้อยบัวทิพย์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
นายศิระคุณ   ศรีนิลแท้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและพัสดุ

น.ส.ชุตินธร   ซ้ายจันทึก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ
น.ส.หยาดรุ้ง แก้วพินิจกุล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ
นางธิติยา   ศรีเมืองแก้ว
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
น.ส.สุพิชญา ซองผม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผู้ช่วยอำนวยการและจัดเก็บ
น.ส.วิไลวรรณ   ประตาทะยัง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผู้ช่วยอำนวยการและจัดเก็บ
น.ส.กุลจิรา   ปราศจาก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผู้ช่วยอำนวยการและจัดเก็บ
นางวันเพ็ญ   สมอ่อน
ลูกจ้างประจำ

นางจิรญา   ปราศจาก
ลูกจ้างประจำ
นายภิเพก   ปราศจาก
ลูกจ้างประจำ
นายกฤศนัฏฐ์   ณัฏนันทชนม์
ลูกจ้างประจำ