การประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564-2565