รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ปีบัญชี 2567
(ต.ค.66-ก.ย.67)
ปีบัญชี 2566
(ต.ค.65-ก.ย.66)
ปีบัญชี 2565
(ต.ค.64-ก.ย.65)
ปีบัญชี 2564
(ต.ค.63-ก.ย.64)
ปีบัญชี 2563
(ต.ค.62-ก.ย.63)

Loading