ลำดับโครงการเบี้ยประกันทุนประกัน
1ก.ส.ค. (หักจากเงินกู้สามัญ 10,000 บาท)300,000 บาท
2ก.ส.ช. หักรายเดือน435 บาท / เดือน300,000 บาท
3ก.ส.ส. 1475 บาท / เดือน500,000 บาท
4ก.ส.ส. 2475 บาท / เดือน500,000 บาท
5สสค.บร3,950 บาท / ปี300,000 บาท
6เงินค่าเบี้ยประกันพัฒนา (ช3)ไม่เกิน 2,000,000 บาท

ลำดับการเป็นสมาชิกจ่าย
1เป็นสมาชิกไม่เกิน 10 ปี200,000 บาท
2เป็นสมาชิกเกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี300,000 บาท
3เป็นสมาชิกเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี400,000 บาท
4เป็นสมาชิก 20 ปี ขึ้นไป500,000 บาท

ลำดับโครงการทุนประกัน
1ฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค.600,000 บาท
2ฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ.600,000 บาท
3ฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.สท.450,000 บาท
4ฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.สก.500,000 บาท

Loading