เงื่อนไขการฝากเงิน / ถอนเงิน

  1. ฝากขั้นต่ำ 100 บาท ขึ้นไป
  2. อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.50 บาท ต่อปี
  3. ระยะเวลาในการฝากไม่น้อยกว่า 12 เดือน (1 ปี)
  4. ดอกเบี้ยที่ได้ต้องหักภาษี 15% ของยอดดอกเบี้ย
  5. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำหลังหักภาษี 15% คงเหลือ 3.14 บาท ต่อปี
  6. ผู้ฝากมีสิทธิถอนเงินฝากประจำก่อนครบกำหนด แต่สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยเงินฝากให้
  7. ต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากประจำขั้นต่ำ 100 บาท

ช่องทางการฝากเงินช่องทางการฝากเงิน

  1. นำเงินสดมาจ่ายเองที่สหกรณ์ฯ (โดยตนเอง / บุคคลอื่น)
  2. โอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 308-1-07188-7 (โทรแจ้งทุกครั้งที่โอนเงิน)

แจ้งความจำนงต่อสหกรณ์โดยกรอกแบบฟอร์มตามที่สหกรณ์กำหนดให้ เพื่อหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายเข้าบัญชีอัตโนมัติ
Loading