แจ้งชำระเงินคงสภาพ2566
ประชุมสัมมนาปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565
ช่องทางการจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565
การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงาน
รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาตำแหน่งกรรมการประจำเขต
การสมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
การประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564-2565 ชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก สสค.บร.

4 สิงหาคม 2565 by krubrr

การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด (สสค.บร.)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

1 สิงหาคม 2565 by krubrr

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
พิธีเปิด สสค.บร.

27 กรกฎาคม 2565 by krubrr

พิธีเปิดสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด (สสค.บร.)
สอ.ครูพิษณุโลก

22 กรกฎาคม 2565 by krubrr

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา

20 กรกฎาคม 2565 by krubrr

ประกาศคณะอนุกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
กสส 2
กสค
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

29 มิถุนายน 2565 by krubrr

ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
Image is not available

ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2565 กำหนดให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสำหรับระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินทุกประเภทได้ไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี นั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจึงออกประกาศการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ ได้ดังต่อไปนี้

sl_1
พิธีมอบเงินสวัสดิการสมาชิกเกษียณ2565
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
แจ้งชำระเงินคงสภาพ2566
ประชุมสัมมนาปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565
รับสมัครสมาชิก สส.สท. รอบที่ 72566
พิธีมอบเงินสวัสดิการสมาชิกเกษียณ2565
ช่องทางการจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565
การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงาน
รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาตำแหน่งกรรมการประจำเขต
รับสมัครสมาชิก สส.สท. รอบที่ 6/2566
การสมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด  จำกัด
การประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564-2565 ชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศ  เรื่อง  การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
รับสมัครสมาชิก สส.สท. 5/2566
การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก สสค.บร.
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
พิธีเปิด สสค.บร.
สอ.ครูพิษณุโลก
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา
กสส 2
กสค
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
sl_1
พิธีมอบเงินสวัสดิการสมาชิกเกษียณ2565
previous arrow
next arrow
Shadow

สารจากประธานกรรมการ

ตลอดระยะเวลา 100 กว่าปีที่มีการก่อตั้งสหกรณ์ในประเทศไทย สหกรณ์เป็นที่สนใจและยอมรับของประชาชนชาวไทยทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจจนทำให้จำนวนสหกรณ์ จำนวนสมาชิก ปริมาณเงินทุน ผลกำไร ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีสหกรณ์ 7 ประเภท คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การประมง สหกรณ์บริการ สหกรณ์นิคม และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีสมาชิกกว่า 11 ล้านคน สหกรณ์ในประเทศไทย จึงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อประชาชนทุกกลุ่มสาขาอาชีพ ทั้งในเมืองและชนบท สหกรณ์จึงเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมที่ช่วยแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพ และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น …

นายประเสริฐ บุญเรือง
ประธานกรรมการ
ดอกเบี้ย
เงินให้กู้ทุกประเภท
อัตราร้อยละ 5.95 ต่อปี
ดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์
อัตราร้อยละ 2.20 ต่อปี
ดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
อัตราร้อยละ 2.95 ต่อปี
ดอกเบี้ย
เงินฝากประจำ
อัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
วารสาร

ประกาศสหกรณ์ฯ

ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจ...

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

2566
(ต.ค.64-ก.ย.65)
2565
(ต.ค.64-ก.ย.65)
2564
(ต.ค.63-ก.ย.64)
2563
(ต.ค.62-ก.ย.63)
2562
(ต.ค.61-ก.ย.62)
2561
(ต.ค.60-ก.ย.61)

ระบบบริการสมาชิกออนไลน์หมายเลขบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ

สมาชิกที่โอนเงินแล้ว 

กรุณาติดต่อการเงิน 

เพื่อแจ้งจุดประสงค์ในการโอนเงินว่า ต้องการฝากเงิน ชำระหนี้ ซื้อหุ้น หรือทำรายการอื่นๆ

โดยแจ้งได้ทาง โทรศัพท์ แฟกซ์ หรือ ทางอีเมล ดังนี้

เบอร์โทรศัพท์ : 044-611581 , 044-612264 , 044-620038 ต่อ 120 (การเงิน)
เบอร์โทรศัพท์มือถื : 086-878-3324
Fax : 044-611581 ต่อ 121
อีเมล : brr-tsc@hotmail.co.th

สาระน่ารู้

ข่าวการศึกษา


กระทรวงเกษตรฯ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
สหกรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
สพป.บร.เขต 1
สพป.บร.เขต 2
สพป.บร.เขต 3
สพป.บร.เขต 4
สพม.32