เงื่อนไขการฝากเงิน / ถอนเงิน

  1. ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป
  2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.95 บาท ต่อปี (ดอกเบี้ยคิดรายวัน)
  3. กรณีที่มียอดเงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป สหกรณ์ฯจ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือน
  4. กรณีที่มียอดเงินฝากต่ำกว่า 500,000 บาท สหกรณ์ฯจ่ายดอกเบี้ยให้ทุก 6 เดือน (ครึ่งปีบัญชีสหกรณ์ฯ สิ้นเดือนมีนาคม และสิ้นเดือนกันยายน)

ช่องทางการชำระเงิน

  • นำเงินนำเงินสดมาจ่ายเองที่สหกรณ์ฯ (โดยตนเอง / บุคคลอื่น)
  • โอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 308-1-07188-7 (โทรแจ้งทุกครั้งที่โอนเงิน)

แจ้งความจำนงต่อสหกรณ์โดยกรอกแบบฟอร์มตามที่สหกรณ์กำหนดให้ เพื่อหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายเข้าบัญชีอัตโนมัติ
Loading