เงื่อนไขการฝากเงิน / ถอนเงิน

  1. ฝากขั้นต่ำ 100 บาท ขึ้นไป
  2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.20 บาท ต่อปี
  3. สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยให้ทุกวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
  4. ต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ขั้นต่ำ 100 บาท
  5. การถอนเงินฝากในแต่ละเดือนไม่จำกัดครั้งในการถอน

ช่องทางการนำฝากเงิน

  • นำเงินสดมาจ่ายเองที่สหกรณ์ฯ (โดยตนเอง / บุคคลอื่น)
  • โอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 308-1-07188-7 (โทรแจ้งทุกครั้งที่โอนเงิน)

แจ้งความมจำนงต่อสหกรณ์โดยกรอกแบบฟอร์มตามที่สหกรณ์กำหนดให้ เพื่อหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายเข้าบัญชีอัตโนมัติ
Loading