สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

 1. การให้สวัสดิการสมาชิก (ก.ส.ส. 1)
  • ค่าเบี้ย 395 บาทต่อเดือน ทุนประกัน จำนวน 500,000 บาท
  • หัก 4% เพื่อจ่ายให้แก่สมาชิกที่ได้รับอุบัติเหตุหรือประสบภัยพิบัติ
 2. การให้สวัสดิการสมาชิก (ก.ส.ส. 2)
  • ค่าเบี้ย 395 บาทต่อเดือน ทุนประกัน จำนวน 500,000 บาท
  • หัก 4% เป็นกองทุน ก.ส.ส. 2
 3. สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก
  • สหกรณ์ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อทำประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิกทุกคน
  • เสียชีวิตทุกกรณี ทุนประกันจ่ายตามระเบียบใหม่ ไม่เกิน 500,000 บาท
 4. การให้สวัสดิการเพื่อความมั่นคง (ก.ส.ค.)
  • ค่าเบี้ย 10,000 บาท คุ้มครองตลอดชีวิต
  • ทุนประกันจำนวน 200,000 บาท
  • กรณีถูกไล่ออกจากราชการจ่ายเท่าจำนวนหนี้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
 5. สวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ก.ส.ช. 1)
  • ขอกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ทุนประกัน 100,000 บาท (จ่ายเบี้ย 85 บาทต่อเดือน)
  • ขอกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ทุนประกัน 200,000 บาท (จ่ายเบี้ย 170 บาทต่อเดือน)
  • ขอกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ทุนประกัน 300,000 บาท (จ่ายเบี้ย 255 บาทต่อเดือน)
  • สมาชิกที่ไม่ได้กู้เงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตก็เข้าโครงการได้ แต่ต้องอายุไม่เกิน 65 ปี (จ่ายเบี้ยประกันรายปี)
 6. สวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ก.ส.ช. 3) (สีชมพู)  จ่ายเบี้ยประกันเป็นรายปี
  • ทุนประกันตามวงเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท
 7. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
  • สสอค. ทุนประกัน 600,000 บาท
  • สส.ชสอ. ทุนประกัน 600,000 บาท
  • สส.สท. คุ้มครองขั้นต่ำ 400,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท (เฉพาะที่สมัครเป็นสมาชิก)
 8. สวัสดิการสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุประสบภัยพิบัติและภัยธรรมชาติอื่นๆ (เฉพาะสมาชิกโครงการ ก.ส.ส. 1)
  • กรณีประสบอุบัติเหตุ พิจารณาตามสภาพความบาดเจ็บ หลักฐานประกอบการยื่นขอรับเงิน ได้แก่ ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
  • กรณีประสบภัยพิบัติ พิจารณาตามสภาพความเสียหาย หลักฐานประกอบการยื่นขอรับเงิน ได้แก่ แบบประเมินความเสียหายและภาพถ่าย

    สวัสดิการสมาชิกสมทบ

 1. การให้สวัสดิการแก่สมาชิก (ก.ส.ส. 2)
  • ค่าเบี้ย
  • หัก  4%  เป็นเงินกองทุน

Loading