แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์

แบบประเมินออนไลน์การให้บริการเว็บไซต์

              ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

คำชี้แจง

1. ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะ กรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด

2. โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียด และกดปุ่มเลือกในช่องระดับที่เป็นความจริงหรือใกล้เคียงตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดในแต่ละหัวข้อ


ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามส่วนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด


2.1 ด้านคุณภาพเนื้อหา (Content)2.2 ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ (Design)2.3 ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ (Benefit)


Loading