จดทะเบียนก่อตั้งครั้งแรกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 วันที่ 19 มิถุนายน 2504 ดำเนินธุรกิจจริง วันที่ 17 กรกฎาคม 2504 จดทะเบียนเปลี่ยข้อบังคับและชื่อสหกรณ์ใหม่ วันที่ 24 เมษายน 2512 (เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 หมายเลขทะเบียนที่ 54/10996)

ก่อตั้งครั้งแรกมีสมาชิก 489 คน
สิ้นปี 2504มีสมาชิก 1,209 คน
มีกำไรสุทธิในปีแรก4,497.96 บาท
ดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา60 ปี

ทำเนียบประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

ลำดับชุดที่ชื่อ – นามสกุลปี พ.ศ.
11 – 2นายฉลอง ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา2504 – 2505
23 – 10นายพวง ทับงาน2506 – 2513
311 – 13นายสมุทร วรรณพงษ์2514 – 2516
414 – 21นายประทีป โรจนากาศ2517 – 2524
522 – 23นายวิศวนาถ ชำนาญเนาว์2525 – 2526
624นายศักรินทร์ สุรินทราบูรณ์2527
724นายเกษม พลวัน2527
825 – 26นายวิศวนาถ ชำนาญเนาว์2528 – 2529
927 – 28นายสวัสดิ์ จันทหาร2530 – 2531
1029 – 32นายเกียรติ อัมพรายน์2532 – 2535
1133นายบุญธรรม ฉาไธสง2536
1234นายประสิทธิ์ จันทร์ดา2537
1335นายบุญธรรม ฉาไธสง2538
1436นายปราโมทย์ หอยมุกข์2539 – 2540
1537นายปราโมทย์ หอยมุกข์2541 – 2542
1638 – 39นายณรงค์ แผ้วพลสง2543 – 2544
1740 – 41นายนัฐนันต์ ลิไธสง2545 – 2546
1842 – 43นายณรงค์ แผ้วพลสง2547 – 2548
1944 – 45นายประเสริฐ บุญเรือง2549 – 2550
2046 – 47นายณรงค์ แผ้วพลสง2551 – 2552
2148 – 49นายประเสริฐ บุญเรือง2553 – 2554
2250 – 51นายณรงค์ แผ้วพลสง2555 – 2556
2352 – 53นายประเสริฐ บุญเรือง2557 – 2558
2454 – 55นายณรงค์ แผ้วพลสง2559 – 2560
2556 – 57นายประเสริฐ บุญเรือง2561 – 2562
2658 – 59นายณรงค์ แผ้วพลสง2563 – 2564
2760นายประเสริฐ บุญเรือง2565 – ปัจจุบัน
ทำเนียบผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
ลำดับชื่อ – นามสกุลปี พ.ศ.
1นายชัชวาลย์ คงสืบชาติ3 มกราคม 2528 – 10 กรกฎาคม 2532
2นายสุวรรณ อยู่ในวงศ์1 พฤศจิกายน 2539 – 30 กันยายน 2548
3นายสนอง กาญจนการุณ7 พฤศจิกายน 2548 – ปัจจุบัน

Loading