สัญลักษณ์
      

     ความหมายของสัญลักษณ์
     1. พญานาคตระหวัดหาง เป็นวงกลม เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์
     2. เกลียวเชือก เป็นสัญลักษณ์ของสหกรณ์ คือ เป็นการร่วมมือกัน กลมเกลียวกัน เพื่อนำมารวมกันเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

 

   วัตถุประสงค์
            สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกโดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกัน ในข้อต่อไปนี้ 

   1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตามสมควร
   2. ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก
   3. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
   4. จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์
   5. ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจำนอง หรือรับจำนำซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก
   6. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
   7. ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
   8. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
   9. ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการสหกรณ์
   10. ซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
   11. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
   12. ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
   13. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
   14. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
   15. ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
   16. ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
   17. กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง ซื้อ แลกเปลี่ยน โอน หรือรับโอน เช่าหรือให้เช่า จำนอง จำนำหรือรับจำนำ ขาย หรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สินตลอดจนดำเนินการกิจการอื่นบรรดาที่เกี่ยวเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย
   18. ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวเนื่องในการจัดการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

Loading