แผนแม่บท
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
ประจำปี 2558-2562
 

 


 

          ในภาวะปัจจุบันที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อองค์กร ธุรกิจ ต่าง ๆ ในวงกว้างซึ่งเป็นเหตุให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมขาดสภาพคล่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของสมาชิกและองค์กร เพื่อให้สามารถบริหาร จัดการให้เหมาะสม กับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้จัดทำแผนพัฒนา สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูบุรีรัมย์ จำกัด  

 

   วิสัยทัศน์
          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด เป็นสถาบันการเงินชั้นนำ มีมาตรฐานเป็น สากล มุ่งมั่น ให้บริการที่ดีมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของมวลสมาชิก และทันต่อ การเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานตามหลักของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)  

 

   พันธกิจ
          1. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่สมาชิก เพื่อความพึงพอใจสูงสุด  

          2. สร้างความเข้มแข็งในองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิก

          3. ผลักดันแนวคิดในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้านเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิกตามอุดมการณ์สหกรณ์

 

   เป้าประสงค์
           1. มวลสมาชิกได้รับความพึงพอใจจากการบริการที่มีประสิทธิภาพในระดับสูงสุด  

           2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด มีความมั่นคง และบริหารจัดการบนพื้นฐานของ เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ (Creative Economy) ด้วยความเข็มแข็งและมีประสิทธิภาพ

           3. บุคลากรทุกระดับมีศักยภาพตามสมรรถนะในการปฏิบัติงานและดำรงมาตรฐานการให้บริการ

           4. สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

          เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เป้าประสงค์ ดังกล่าว สหกรณ์ได้กำหนดกรอบกลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพของสหกรณ์ โดยแบ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร์ คือ
  ยุทธศาสตร์ที่ 1   การสร้างความเข้มแข็ง(การพัฒนาองค์กร) ให้องค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ คือ
  กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาและกำหนดโครงสร้าง / รูปแบบการบริหารจัดการองค์กร
      1.1 โครงการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และศึกษาดูงานสหกรณ์ชั้นนำ
  ยุทธศาสตร์ที่ 2   การสร้างความเข้มแข็ง(การพัฒนาองค์กร) ให้องค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ คือ
  กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาและกำหนดโครงสร้าง / รูปแบบการบริหารจัดการองค์กร
      1.1 โครงการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และศึกษาดูงานสหกรณ์ชั้นนำ

           ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการให้บริการแก่สมาชิก และส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ

           ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมค่านิยม และแนวความคิดในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามหลักปรัชญา / อุดมการณ์สหกรณ์และหลักของเศรษฐกิจสร้างสรรค์(Creative Economy) คือ

           ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเสริมภาพลักษณ์องค์กรให้โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ

Loading