ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด สังกัด สพป.บร.เขต 2

Loading

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด สังกัด สพป.บร.เขต 1

Loading

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

Loading

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์สรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรว…

Loading

การรับสมัคร ประธาน กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ประจำปี 2566

การรับสมัคร ประธาน กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ประจำปี 2566

Loading

โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะใกล้ชิดสมาชิกอุ่นใจ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม สพป.บร.เขต 1

โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะใกล้ชิดสมาชิกอุ่นใจ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม สพป.บร.เขต 1

Loading

โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะใกล้ชิดสมาชิกอุ่นใจ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม สพป.บร.เขต 3

โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะใกล้ชิดสมาชิกอุ่นใจ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม สพป.บร.เขต 3

Loading

|

ประกาศ เรื่อง ผลสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะที่ดินสหกรณ์ (ตำบลชุมเห็ด)

Loading

ประกาศ เรื่อง กำหนดเขตสรรหา คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเขตเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

รายละเอียดเขตสรรหาเลือกตั้งแต่ละเขต สามารถดาวน์โหลดได้ท…

Loading