การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด และครอบครัว (สสค.บร.)

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด และครอบครัว (สสค.บร.)

Loading

เจ้าหน้าที่สมาคม สส.ชสอ. เยี่ยมชมงาน ณ ศุนย์ประสานงาน สส.ชสอ.สหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จำกัด

เจ้าหน้าที่สมาคม สส.ชสอ. เยี่ยมชมงาน ณ ศุนย์ประสานงาน สส.ชสอ.สหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จำกัด

Loading

ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3

ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3

การปฐมนิเทศครูผู้ช่วย วันที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องสุพรร…

Loading

การประชุมสัมมนาและการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2565  สันนิบาตสหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

การประชุมสัมมนาและการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2565 สันนิบาตสหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

Loading

มอบเงินสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิต (วันครู) 2566
|

มอบเงินสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิต (วันครู) 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด มอบเงินสวัสดิการพัฒนา…

Loading