เกษียณ2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการประจำเขต และผู้ตรวจสอบกิจการ
ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด เขต 10 หน่วยจังหวัด 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด สังกัด สพป.บร.เขต 1
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด สังกัด สพป.บร.เขต 2
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด สังกัด สพป.บร.เขต 3
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด สังกัด สพป.บร.เขต 4
สหกรณ์สัญจร เขต 3
สหกรณ์สัญจรพบปะใกล้ชิดสมาชิกอุ่นใจ ประจำปี 2566
26 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม สพป.บร.เขต 3
ประกาศ ผลสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะที่ดินสหกรณ์
การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
กำหนดเขตสรรหา
ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ
ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.สท. รอบ4/2566
โครงการทำบุญเข้าพรรษา ปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
เกษียณ2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการประจำเขต และผู้ตรวจสอบกิจการ
ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด เขต 10 หน่วยจังหวัด 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด สังกัด สพป.บร.เขต 1
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด สังกัด สพป.บร.เขต 2
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด สังกัด สพป.บร.เขต 3
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด สังกัด สพป.บร.เขต 4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาคณะกรรมการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาคณะกรรสมการดำเนินการ
การรับสมัคร ประธาน กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
สหกรณ์สัญจร เขต 1
สหกรณ์สัญจร เขต 3
ประกาศ ผลสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะที่ดินสหกรณ์
การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
กำหนดเขตสรรหา
โครงการพัฒนาทักษาทางวิชาการและทักษะอาชีพเสริม
สหกรณ์สัญจร เขต 4
สหกรณ์สัญจร เขต 2
ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ
ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.สท. รอบ4/2566
โครงการทำบุญเข้าพรรษา  ปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566
ศึกษาดูงาน 17-18มิย66
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร  จำกัด
ประชมฯ ชมรมเจ้าหน้าที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2566
ช่องทางการจ่ายเงินปันผลฯ2566
previous arrow
next arrow
Shadow

สารจากประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด เป็นสถาบันการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษาของ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งปัจจุบันมีทุนดำเนินการ ณ 31 พฤษภาคม 2566 จำนวน 30,462,326,418.04 บาท ในสถานการณ์ปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยสถาบันการเงินต่างๆ ปรับสูงขึ้นเป็นลำดับ สหกรณ์ของเราก็ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้เช่นกัน เพราะสหกรณ์ของเรายังต้องอาศัยแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อนามาบริการให้กับสมาชิก นอกจากนี้ การบริหารสหกรณ์ยังได้รับผลกระทบจากนโยบายกฎระเบียบบางอย่าง เช่น นโยบายหักเงินเดือนข้าราชการ 70/30 สมาชิกที่เกษียณ เงินเดือนลดลง เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการพยายามที่จะหาแนวทางต่างๆ ที่จะทำให้สมาชิกได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เช่น ร่างระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับสมาชิก ทำ MOU กับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและจัดอบรมอาชีพเสริมเพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นต้น ผมขอยืนยันกับสมาชิกอีกครั้งว่า คณะกรรมการดำเนินการจะขับเคลื่อนสหกรณ์ต่อไปอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยยึดมั่น การดำเนินงานในหลักการของสหกรณ์ฯ และถือประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ ขอให้สมาชิกทุกท่าน มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการ

จากวารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ปีที่ 61 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2566
นายประเสริฐ บุญเรือง
ประธานกรรมการ

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ทุกประเภท

อัตราร้อยละ 5.95 ต่อปี

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

อัตราร้อยละ 2.20 ต่อปี

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

อัตราร้อยละ 2.95 ต่อปี

ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ

อัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี


ประกาศสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์


วารสารสหกรณ์ข้อร้องเรียน
ปีบัญชี 2566
(ต.ค.65-ก.ย.66)
ปีบัญชี 2565
(ต.ค.64-ก.ย.65)
ปีบัญชี 2564
(ต.ค.63-ก.ย.64)
ปีบัญชี 2563
(ต.ค.62-ก.ย.63)
ปีบัญชี 2562
(ต.ค.61-ก.ย.62)
ปีบัญชี 2561
(ต.ค.60-ก.ย.61)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน-ณ-วันที่-31-ตุลาคม-2565

Image 1 of 10

2-รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน-ณ-วันที่-30-พฤศจิกายน-2564

Image 2 of 12ระบบบริการสมาชิกออนไลน์หมายเลขบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ

สมาชิกที่โอนเงินแล้ว 

กรุณาติดต่อการเงิน 

เพื่อแจ้งจุดประสงค์ในการโอนเงินว่า ต้องการฝากเงิน ชำระหนี้ ซื้อหุ้น หรือทำรายการอื่นๆ

โดยแจ้งได้ทาง โทรศัพท์ แฟกซ์ หรือ ทางอีเมล ดังนี้

เบอร์โทรศัพท์ : 044-611581 , 044-612264 , 044-620038 ต่อ 120 (การเงิน)
เบอร์โทรศัพท์มือถื : 086-878-3324
Fax : 044-611581 ต่อ 121
อีเมล : brr-tsc@hotmail.co.th


สาระน่ารู้

ข่าวการศึกษา


กระทรวงเกษตรฯ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
สหกรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
สพป.บร.เขต 1
สพป.บร.เขต 2
สพป.บร.เขต 3
สพป.บร.เขต 4
สพม.32

Loading