คณะกรรมการการศึกษา

ว่าที่ ร.ต. พัฒนา   นพตลุง
ประธานกรรมการ
นายศักดิ์   ซารัมย์
รองประธานกรรมการ
นายสุรทิน   ม่านทอง
กรรมการ
นางพุทธวรรณ   วิ
กรรมการ
นายมานัส   ดิษยศิริกร
กรรมการ
นางสาวเสริมสุข   สังข์ทองรัมย์
กรรมการ
นายสุชิต   ชมภูวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
นายสนอง   กาญจนการุณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Loading