คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61

นายประเสริฐ บุญเรือง
ประธานกรรมการ
นายธนเดช นิลสระคู
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
กรรมการประจำเขต 10
จังหวัด 2 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

นายพิพัฒน์   พุ่มยี่สุ่น
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการประจำเขต 9
อำเภอกระสัง อำเภอพลับพลาชัย
นางพุทธวรรณ วิทยาประโคน
เหรัญญิก
กรรมการประจำเขต 8
อำเภอคูเมือง อำเภอแคนดง
ว่าที่ ร.ต.พัฒนา   นพตลุง
เลขานุการ
กรรมการประจำเขต 2
อำเภอประโคนชัย
นายศักดิ์ ซารัมย์
กรรมการประจำเขต 1
อำเภอลำปลายมาศ
นางเมตตา   ชมภูวงศ์
กรรมการประจำเขต 3
อำเภอนางรอง
นายเผชิญ   อินทะกนก
กรรมการประจำเขต 4
อำเภอสตึก
นายไพฑูรย์   ยุทธเสรี
กรรมการประจำเขต 5
อำเภอพุทไธสง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
อำเภอนาโพธิ์
นายสัมนาการณ์   บุญเรือง
กรรมการประจำเขต 6
อำเภอหนองกี่ อำเภอหนองหงส์
อำเภอโนนสุวรรณ
นายสุรทิน   ม่านทอง
กรรมการประจำเขต 7
อำเภอละหานทราย อำเภอปะคำ
อำเภอโนนดินแดง
นายมานัส   ดิษยศิริกร
กรรมการประจำเขต 11
จังหวัด 1 อำเภอห้วยราช
อำเภอบ้านด่าน
นายคณิต   สารศรี
กรรมการประจำเขต 12
อำเภอบ้านกรวด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
นางสาวเสริมสุข   สังข์ทองรัมย์
กรรมการประจำเขต 13
อำเภอเมือง 2 อำเภอชำนิ
นางฉันทนา   อักษรณรงค์
กรรมการประจำเขต 14
อำเภอเมือง 1

Loading