คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62

นายณรงค์ แผ้วพลสง
ประธานกรรมการ
นายพิพัฒน์   พุ่มยี่สุ่น
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
กรรมการประจำเขต 9
อำเภอกระสัง อำเภอพลับพลาชัย

นายมานะ อักษรณรงค์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการประจำเขต 14
อำเภอเมือง 1
ว่าที่ ร.ต.พัฒนา   นพตลุง
เหรัญญิก
กรรมการประจำเขต 2
อำเภอประโคนชัย
นายไพศาล สังกะเพศ
เลขานุการ
กรรมการประจำเขต 1
อำเภอลำปลายมาศ
นางเมตตา   ชมภูวงศ์
กรรมการประจำเขต 3
อำเภอนางรอง
นายเผชิญ   อินทะกนก
กรรมการประจำเขต 4
อำเภอสตึก
นายศิวานนท์ สวยสว่าง
กรรมการประจำเขต 5
อำเภอพุทไธสง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
อำเภอนาโพธิ์
นายสัมนาการณ์   บุญเรือง
กรรมการประจำเขต 6
อำเภอหนองกี่ อำเภอหนองหงส์
อำเภอโนนสุวรรณ
นายสุรทิน   ม่านทอง
กรรมการประจำเขต 7
อำเภอละหานทราย อำเภอปะคำ
อำเภอโนนดินแดง
นางพุทธวรรณ วิทยาประโคน
กรรมการประจำเขต 8
อำเภอคูเมือง อำเภอแคนดง
นางธนิดา นิลสระคู
กรรมการประจำเขต 10
จังหวัด 2 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
นางปานกนก กาญจนการุณ
กรรมการประจำเขต 11
จังหวัด 1 อำเภอห้วยราช
อำเภอบ้านด่าน
นายคณิต   สารศรี
กรรมการประจำเขต 12
อำเภอบ้านกรวด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
นางฐิติพร กมลมุนีโชติ
กรรมการประจำเขต 13
อำเภอเมือง 2 อำเภอชำนิ

Loading