คณะกรรมการประชาสัมพันธ์

นายพิพัฒน์   พุ่มยี่สุ่น
ประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต. พัฒนา   นพตลุง
รองประธานกรรมการ
นายสุชิต   ชมภูวงศ์
กรรมการ
นายเผชิญ   อินทะกนก
กรรมการ
นายพงศธร   สารศรี
กรรมการ
นางฉันทนา   อักษรณรงค์
กรรมการ
นายสัมนาการณ์   บุญเรือง
กรรมการและเลขานุการ
นายสนอง กาญจนการุณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Loading