คณะกรรมการสวัสดิการ

นายศักดิ์   ซารัมย์
ประธานกรรมการ
นายพิพัฒน์   พุ่มยี่สุ่น
รองประธานกรรมการ
นายไพฑูรย์   ยุทธเสรี
กรรมการ
นายสุรทิน   ม่านทอง
กรรมการ
นางพุทธวรรณ   วิทยาประโคน
กรรมการ
นายมานัส   ดิษยศิริกร
กรรมการ
นายพงศธร   สารศรี
กรรมการ
นางสาวเสริมสุข   สังข์ทองรัมย์
กรรมการ
นายสัมนาการณ์   บุญเรือง
กรรมการและเลขานุการ

Loading