คณะกรรมการเงินกู้

นายธนเดช   นิลสระคู
ประธานกรรมการ
นายพิพัฒน์   พุ่มยี่สุ่น
รองประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต. พัฒนา   นพตลุง
กรรมการ
นายสุชิต   ชมภูวงศ์
กรรมการ
นายเผชิญ   อินทะกนก
กรรมการ
นายไพฑูรย์   ยุทธเสรี
กรรมการ
นายสัมนาการณ์   บุญเรือง
กรรมการ
นายสุรทิน   ม่านทอง
กรรมการ
นางพุทธวรรณ   วิทยาประโคน
กรรมการ
นายมานัส   ดิษยศิริกร
กรรมการ
นายพงศธร   สารศรี
กรรมการ
นางสาวเสริมสุข   สังข์ทองรัมย์
กรรมการ
นางฉันทนา   อักษรณรงค์
กรรมการ
นายศักดิ์   ซารัมย์
กรรมการและเลขานุการ
นายสนอง   กาญจนการุณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Loading