ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

นายณรงค์   แผ้วพลสง
ข้าราชการบำนาญ
ประธานที่ปรึกษา
ร้อยโทกวี   เพ็งศรี
ข้าราชการบำนาญ
ที่ปรึกษk
นายทวี ทะนอก
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ที่ปรึกษา
นายณัฐนนท์   วิทยาประโคน
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ที่ปรึกษา
นายสุชิต   ชมภูวงศ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ที่ปรึกษา
นายบุญถิ่น มหาสาโร
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ที่ปรึกษา
นายกฤษ   ละมูลมอญ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา สพม.32
ที่ปรึกษา
นายสัมนาการณ์   บุญเรือง
ศึกษาธิการจังหวัด
ที่ปรึกษา
นายเล็ง   พยุงแสนกุล
ข้าราชการบำนาญ
ที่ปรึกษา
นายมานะ   อักษรณรงค์
ข้าราชการบำนาญ
เลขานุการที่ปรึกษา
นายรัชพงศ์   จามรโชติ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านกฎหมาย
นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการเงินและบัญชี

Loading