ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์  จำกัด
นายสนอง กาญจนการุณ
ผู้จัดการ
นางนิลเนตร ชาลี
รองผู้จัดการ
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ
นางสุกานดา จันทร์งาม
รองผู้จัดการ
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายบัญชีและพัสดุ
และฝ่ายสวัสดิการ

รองผู้จัดการ
ฝ่ายผู้ช่วยอำนวยการ
ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินลูกหนี้พิเศษและกฎหมาย
และฝ่ายจัดเก็บ
นางสาวมัชชารินทร์ กิจคณะ
รองผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประมวลผล
นางกุศลิน   แผ้วพลสง
หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายสวัสดิการ
นางพูนทรัพย์   ปลงรัมย์
หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ
(บำนาญเขต 1)

นางรชยา   คงสินธนกร
หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
น.ส.ธิดา   ตั้งฉัตรชัย
หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายผู้ช่วยอำนวยการ
และฝ่ายจัดเก็บ
นางวรวรรณ   อามาตร
หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายบัญชีและพัสดุ
น.ส.เพชรรัตน์   แสงพรมชารี
หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายการเงิน
นายอนุพงศ์ เมิดไธสง
หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประมวลผล

น.ส.ชุตินธร   ซ้ายจันทึก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ
น.ส.หยาดรุ้ง แก้วพินิจกุล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ
นางอมรวรีร์ คำแก้วโชติพันธ์
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ
(บำนาญเขต 4)
น.ส.สุภัทชฎา   มุ่งดี
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ (บำนาญเขต 3)
น.ส.วิไลวรรณ   ประตาทะยัง
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ (บำนาญเขต 2)

น.ส.จีราภรณ์   อะโรคา
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ (ช่วยงานสมาคม)

น.ส.นภาพร   จันทะเมนชัย
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ (เขต 1)
อำเภอชำนิ เมือง13 เมือง14

น.ส.เกวลิน ตั้งประเสริฐวุฒิ
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ (เขต 1)

ลำปลายมาศ จังหวัด1 บ้านด่าน
นางจุฬาลักษณ์ บูรณะปัญญา
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ (เขต 1)

จังหวัด2 เทศบาล

น.ส.วิชชุลดา   เดชเจริญ
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ (เขต 2)
กระสัง บ้านกรวด
นางสร้อยทิพย์   สินศิริ
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ (เขต 2)

ประโคนชัย พลับพลาชัย ห้วยราช
นายรุ่งทิวา โสภา
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ (เขต 3)
หนองกี่ หนองหงส์ โนนสุวรรณ
ละหานทราย
น.ส.ปริชมน   ชุบรัมย์
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ (เขต 3)

นางรอง ปะคำ โนนดินแดง
เฉลิมพระเกียรติ

น.ส.โชติกา   เรืองประโคน
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ (เขต 4)

พุทไธสง บ้านใหม่ไชยพจน์
นาโพธิ์ คูเมือง
น.ส.อนันตยา ทาหนองเภา
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายหุ้น-หนี้และสินเชื่อ (เขต 4)

สตึก แคนดง พนักงานราชการ เขต 1-4
นางธิติยา   ศรีเมืองแก้ว
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

น.ส.สุพิชญา ซองผม
ฝ่ายผู้ช่วยอำนวยการ
น.ส.กุลจิรา   ปราศจาก
ฝ่ายผู้ช่วยอำนวยการ
นายศิระคุณ   สีนิลแท้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและพัสดุ

นางปภาณษา   สหปภาพัฒน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินลูกหนี้พิเศษ
นายชยพล   ดิษยศิริกร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินลูกหนี้พิเศษ
นายปฏิภาณ ปานเกิด
นิติกร

นายประดิพรชัย โพธิ์จันทร์
นิติกร

นายศุภกฤต   นรารัตน์กุล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
น.ส.ชุติกาญจน์   น้อยบัวทิพย์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
น.ส.ณัฐชญา ฉวีรัมย์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

น.ส.ธนาภรณ์ ทะสุนทร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นางวันเพ็ญ   สมอ่อน
ลูกจ้างประจำ
(แม่บ้าน)
นางจิรญา   ปราศจาก
ลูกจ้างประจำ
(แม่บ้าน)
นายภิเพก   ปราศจาก
ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับรถ)
นายกฤศนัฏฐ์   ณัฏนันทชนม์
ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับรถ)

Loading